Privat pasning

Hvis DU/I gerne vil have Jeres barn passet i privat pasningsordning, så skal du blot kontakte mig på tlf: 22309490 for at vi kan aftale et besøg, hvor vi kan hilse på hinanden. Hvis I efter besøget, ønsker at vælge mig til at passe Jeres barn, skal vi have skrevet en kontrakt, som vi kan udfylde med det samme, eller I kan tænke over det og kontakte mig igen. Kommunen skal have en kopi af kontrakten, før at aftalen kan træde i kraft. Husk at Jeres barn skal være skrevet op til, eller allerede være i den kommunale dagpleje, før I kan søge en plads hos mig, samt tilskuddet som Frederikssund kommune yder.

I skal ansøge om tilskud til privat børnepasning digitalt på frederikssund kommune her:

Ansøgning om tilskud:

Her kan I læse, hvad der står på frederikssund kommune om privat pasning.

Tilskud til privat pasningsordning - dagtilbudsloven § 80 Frederikssund Kommune giver dig mulighed for, at søge tilskud til en privat pasningsordning. Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere. Som forældre bør du være særligt opmærksom på om den private pasningsordning benytter den kommunalt udarbejdet Aftale om privat pasning med en privat pasningsordning. Har den private pasningsordning udarbejdet deres egen pasningsaftale skal du være opmærksom på følgende: Opsigelsesvarsel: I Kommunale dagtilbud er opsigelsesvarslet 1 måned til den 1. i en måned Regler omkring dit barns ferie og sygdom Regler omkring den private pasningsordnings ferie og sygdom Åbningstider og betaling for overtid Private pasningsordninger kan ikke benytte sig af kommunale tværfaglige fagpersoner, såsom psykologer, tale høre lærere, ergoterapeuter mm. Samarbejdet med disse vil foregå i jeres eget hjem. Som forældre indgår I en privat aftale med den private pasningsordning. Eventuelle samarbejdsvanskeligheder eller tvivlsspørgsmål kan ikke rettes til Frederikssund Kommune. Oversigt over private pasningsordninger med bopæl i Frederikssund Kommune.

Hvem kan få tilskud? Du kan vælge økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud: Når dit barn er i alderen 26 uger til 3 år Når du og dit barn er bosat i kommunen Når du ikke passer dit barn selv Når du ikke modtager barsels-dagpenge eller orlovsydelse. Byrådet kan dispensere for én måned, hvor dit barn er under indkøring Hvad skal du som forældre gøre? Du skal opfylde ovennævnte betingelser og du skal indsende: Ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning og Pasningsaftalen med den private pasningsordning Ansøgning og pasningsaftale skal sendes digitalt ved login med NemID, pr. brev eller afleveres i borgercenteret. Du skal oplyse mailadressen på din private pasningsordning i den digitale ansøgning. Din private pasningsordning modtager herefter et link, som skal benyttes til at bekræfte jeres aftale. Frederikssund Kommune modtager først din ansøgning om tilskud, når aftalen er bekræftet via dette link. Ansøgningsfrist - Tilskud forud eller bagud betales

Der kan bevilges tilskud til en privat pasningsordning fra pasningsaftalens opstartsdato, dog tidligst fra den dato kommunen har modtaget ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning. Modtager kommunen tilskudsansøgning og pasningsaftale 2 måneder før opstart i den private pasningsordning, vil det beregnet tilskud i opstartsmåneden blive forudbetalt. Modtager kommunen tilskudsansøgning og pasningsaftale, i måneden før eller samme måned som barnet starter i den private pasningsordning, vil det beregnet tilskud i opstartsmåneden og 2. måneds tilskud blive bagudbetalt. I nogle tilfælde vil udbetalingen ske sammen med 3. måneds forudbetalte tilskudsudbetaling. De øvrige måneders udbetalinger af tilskud vil blive forudbetalt.

Oplysningspligt ved ændringer Sker der ændringer i den indgået pasningsaftale, har du og din private pasningsordning pligt til at meddele Frederikssund Kommune ændringen hurtigst muligt. Det kan være ændringer i det månedlige vederlag, pasningsperiode, ugentlige pasningstidspunkter, og hvis pasningsaftalen ophører før den aftalte slutdato. Ophører pasningsaftalen inden den aftalte ophørsdato, skal du indsende en kopi af opsigelsen. Ændringer kan meddeles Frederikssund Kommune digitalt ved login med NemID, pr. brev eller de kan afleveres i borgercenteret. Tilskuddet bortfalder: Når pasningen ophører Den måned, hvor dit barn fylder 3 år Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler Hvis du fraflytter kommunen.

Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning Pasningsgaranti når barnet fylder 3 år eller ved pasningsaftalens ophør For at opnå pasningsgaranti, den måned dit barn fylder 3 år eller hvis pasningsaftalen ophører, skal dit barn være rettidigt digitalt opskrevet i den Digitale Pladsanvisning. Hvis du vil sikre dig pasningsgaranti, når dit barn fylder 3 år, skal dit barn digitalt opskrives i den Digitale Pladsanvisning - minimum 3 måneder før den 1. i den måned, dit barn fylder 3 år. Hvis du vil sikre dig pasningsgaranti, ved pasningsaftalens ophør eller i tilfælde, hvor pasningsaftalen opsiges før den aftalte slutdato, skal dit barn ligeledes være digitalt opskrevet - minimum 3 måneder før den 1. i den måned, du ønsker dit barn skal starte i andet dagtilbud. Hører dit barn under pasningsgarantien, er Frederikssund Kommune forpligtet til at give dit barn et dagtilbud 3 måneder efter pasningsaftalens ophør. Dog behøver dit barn ikke at være digitalt opskrevet, hvis du, indenfor reglerne for bevilling af tilskud til en privat pasningsordning, ønsker en anden privat pasningsordning. Under Pladsanvisning finder du reglerne for visitation til dagtilbud i Frederikssund Kommune. Tilskuddets størrelse og udbetaling Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen. Kommunens godkendelse af en privat pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud. Tilskuddet udgør højst 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskud i 2024: Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0 - 2-årige: kr. 7.364 pr. måned Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren. Tilskuddet overføres månedsvis forud til din NemKonto, så det normalt er til disposition senest den 1. i måneden. Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger Kommunen skal godkende den private pasningsordning, du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den private passer samt alle beboere over 15 år, som bor på pasningsordningens adresse. Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018. Anmodning om godkendelse som privat pasningsordning sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret i bopælskommunen. Anmodningen m.m. skal afleveres senest 3 måned før den 1. i den måned, du ønsker at starte. Løn og ansættelsesvilkår Du kan vælge mellem 2 private pasningsordninger: En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder privat pasning eller En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser. Ved en allerede godkendt privat pasningsordning: Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte private pasningsordning Du skal kun betale det aftalte vederlag for den private pasning og Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v. Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din børnepasser Du har arbejdsgiveransvaret Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge og Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året Fælles for begge private pasningsordninger Ferie Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie. Sygdom Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom.

Fripladstilskud eller økonomisk friplads Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en privat pasningsordning. Søskendetilskud Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning udgør 85 % af det beregnede søskendetilskud på den billigste kommunale plads i aldersgruppen 0-2 år. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub. Opsigelse Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Ønsker I at opsige pasningsaftalen, skal I sende en underskrevet kopi til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Kommunen kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn. Klageadgang Er du uenig i kommunens afgørelse i en sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Login med NemID, som du finder her på siden. Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over: kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse, optagelse i et dagtilbud, godkendelse af privat pasning eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Selvbetjening Selvbetjening Ansøgning om tilskud til privat pasning Digital pladsanvisning Borger.dk Dagtilbud til børn Torvet 2 3600 Frederikssund 47 35 10 00 Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post. 

Man betaler pengene direkte til den private dagplejer.

Del siden